Plan een vrijblijvend ‘tot de essentie’ gesprek

Je weet dat het anders kan. Klaar voor meer? Laten we elkaar ontmoeten en ervaren of we matchen.

Algemene Voorwaarden

InnSaei Coaching & Ontwikkeling

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard tussen InnSaei ontwikkeling & coaching en Opdrachtgever. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

InnSaei richt zich op het geven van advies, training, coaching en workshops binnen het werkveld van professionele-, persoonlijke-, team- en organisatie ontwikkeling, in de meest ruime zin. InnSaei ontwikkeling & coaching (hierna te noemen InnSaei) is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 71972846.

Artikel 3 | Definities

Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan InnSaei opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt aan de training, workshop, coaching of andere vorm van ontwikkeling, aangeboden door InnSaei. De deelnemer kan ook opdrachtgever zijn.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. InnSaei zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. InnSaei heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van InnSaei voor administratiedoeleinden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan InnSaei worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt InnSaei zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. Indien in de acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien InnSaei schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 5. InnSaei is gerechtigd door een enkele schriftelijke mededeling elke met een opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan InnSaei – indien zij met deze informatie bekend was geweest – de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan, of indien achteraf blijkt dat onjuiste informatie door een opdrachtgever werd verstrekt.
 6. InnSaei heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met InnSaei gesloten overeenkomst. InnSaei verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.
 7. Als de met InnSaei gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, is de met InnSaei gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.
 8. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door InnSaei een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van InnSaei op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen InnSaei de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door InnSaei gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij InnSaei beschikbare informatie.
 3. Prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door InnSaei is ontvangen en geaccepteerd. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van InnSaei. Het is ook mogelijk dat InnSaei in overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.
 5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NLxxxxxxxxxxx t.n.v. InnSaei ontwikkeling & coaching.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingstermijn niet op. InnSaei is gerechtigd vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag te verlangen;
 3. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt InnSaei zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag; Indien InnSaei de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn;
 4. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van InnSaei Ontwikkeling &
 5. Coaching op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

 6. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij InnSaei .

Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en InnSaei kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.
 3. Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 8 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. Bij aanmelding en inschrijving tot acht weken of meer voor aanvang: 10% van de offerte
 2. Bij aanmelding en inschrijving tot vier weken voor aanvang: 50% van de offerte. De overige 50% dient uiterlijk vier weken voor aanvang te worden betaald.
 3. Bij aanmelding en inschrijving binnen vier weken voor aanvang of tijdens de training of workshop: 100% van de offerte.

Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan InnSaei. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en InnSaei eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van InnSaei, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan InnSaei, als volgt:

 1. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
 2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

Artikel 8.2 | Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk

 1. In het geval van trainingen/ workshops die InnSaei voor opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
 2. Als opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door InnSaei op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt InnSaei naast een bedrag van € 250,= administratiekosten, de door InnSaei gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.
 3. Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan InnSaei te vergoeden.
 4. Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan InnSaei te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.

Artikel 8.3 | Annulering door InnSaei

InnSaei behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. InnSaei verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9 | Het verzetten van coaching afspraken

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak annuleert of verzet meer dan 24 uur van te voren, worden de kosten voor de afspraak niet in rekening gebracht (in geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00 uur voorafgaand aan de afspraak). Wanneer de afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak geannuleerd wordt zal InnSaei de volledige kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen
 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

Artikel 10 | Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
 2. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
 3. Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 11 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de materialen, opdrachten en andere ter hand gestelde coach- en trainingsoefeningen te delen met derden. Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door InnSaei aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft InnSaei voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
 3. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt InnSaei zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak InnSaei gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en InnSaei zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is InnSaei niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

 1. InnSaei aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van InnSaei is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag en kan nooit meer bedragen dan €10.000,=.
 4. InnSaei is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Elke aansprakelijkheid van InnSaei voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 6. Als InnSaei de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. InnSaei aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 12 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de InnSaei .
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal InnSaei zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Download de oefeningen "Mindful reminder" & "Stress Relief"

Laat je naam en emailadres achter en download de bestanden

Toestemming

Dankjewel voor het invullen van je gegevens. Veel plezier met je download,

Download de oefening "Stress Relief in 3 minuten"

Laat je naam en email adres achter en download het bestand.

Toestemming

Dankjewel voor het invullen van je gegevens. Veel plezier met je download,

Download de oefening

Laat je naam en emailadres achter en de download wordt gestart

Dankjewel voor het invullen van je gegevens. Veel plezier met je download,

Download de oefening "Stop-Drop-Realign"

Laat je naam en emailadres achter en download het bestand.

Toestemming

Dankjewel voor het invullen van je gegevens. Veel plezier met je download,

Download de oefening "Stop-Drop-Realign"

Laat je naam en emailadres achter en download het bestand

Toestemming

Dankjewel voor het invullen van je gegevens. Veel plezier met je download,

Download de oefeningen "Maak van je hoofd een bijzaak"

Laat je naam en emailadres achter en download het bestand.

Toestemming

Dankjewel voor het invullen van je gegevens. Veel plezier met je download,